Klauzula informacyjna Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku

1. Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku, adres: ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 7, 09-400 Płock NIP: 774 26 66 330
REGON: 610025373, tel. 24 364-26-55 lub 56, e-mail: mp03@zjoplock.pl
(zw. dalej „MP3”).
Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb MP3 i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
2. Skąd Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku ma Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?
Zgoda na przetwarzanie danych została wyrażona w czasie zapisania dziecka do MP3. Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do MP3. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki MP3.
3. W jakim celu Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku przetwarza Twoje dane osobowe?
Dane uczniów i ich opiekunów prawnych przetwarzane są w celach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO*. Dodatkowo za Twoją zgodą dane przetwarzane są w celu udostępniania wizerunku i danych uczniów na stronach internetowych i portalach społecznościowych.
4. Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku ?
a) dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.,
b) informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych),
c) dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej,
d) informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez MP3,
e) informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia,
f) informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju,
g) informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach ,
h) wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w budynku MP3 w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić stronę dziecka na szkodę ,
i) wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń – Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia.
5. Komu Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku przekazuje dane osobowe?
MP3 przekazuje dane osobowe uczniów na podstawie przepisów określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych. Odbiorcami danych osobowych są m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Gmina Miasto Płock, Zarząd Jednostek Oświatowych, MOPS, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, inne podmioty na wniosek np. Sądu.
Pewne dane mogą być przekazywane innym podmiotom (np. świadczącym usługę rejestracji godzin przyjścia i wyjścia dziecka) po zawarciu przez MP3 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych są w tym przypadku:
• WIZJANET SP Z O. O., REGON: 072145024, NIP: 5471837042, ul Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała,
• KRAKFIN S.C., REGON: 351583171, NIP: 6772093708, ul. Bartosza Głowackiego 10b lok. 20, 30-085 Kraków.
6. Jak długo Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku przechowuje Twoje dane?
Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez MP3 przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt. 3 w edukacji oraz z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dla celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
7. Jakie są Twoje prawa?
Masz prawo do:
• dostępu do treści swoich danych osobowych,
• uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
• poprawienia lub sprostowania danych,
• ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO ),
• wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO,
• Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8. Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: mirella.rozycka@zjoplock.pl

Punkty od a) do g) regulują przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj.) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 tj.),
art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj.);
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.)
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1)