AKTUALNOŚCI

2019/2020

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

1.     Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku         ul. Gałczyńskiego 7, reprezentowany przez Dyrektora Przedszkola.

2.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Mirella Różycka e-mail: mirella.rozycka@zjoplock.pl,                 tel. 24 367 89 33

3.     Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest art. 6 ust.1 lit. c, art. 6 ust.1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, RODO w związku z art. 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej      (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

4.     Dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19

5.     Udzielenie zgody na pomiar temperatury ciała Pani/Pana dziecka ma charakter dobrowolny. Brak udzielenia zgody będzie skutkował niemożliwością realizacji celu przetwarzania dotyczącego pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

6.     Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.     Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9.     Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania stanu epidemicznego nie dłużej niż do 31.08.2020 r.

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

11. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

a)   prawo dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz
w jaki sposób;

b)   prawo do sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku, gdy dane lub ich treść zostały błędnie zebrane;

c)   prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;

d)   prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może
w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba
że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;

e)   prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora).

12. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem

Bardzo Ważne!!!

Na prośbę organu prowadzącego o zebranie informacji od rodziców: Czy rodzice/opiekunowie prawni są zainteresowani posłaniem dziecka w okresie wakacyjnym do dyżurującego przedszkola? (należy rozumieć wyznaczone dyżury różnych przedszkoli)
Odpowiedź na powyższe pytanie należy przesłać na adres e-mail - mp03.plock@interia.pl - wpisując w treści imię i nazwisko dziecka, nr grupy, TAK lub NIE.
Termin nadesłania informacji - 20.05.2020 r. (środa) do godz. 13.00
Na bieżąco będziemy przekazywać informacje dotyczące szczegółowej organizacji dyżurów wakacyjnych w płockich przedszkolach oraz ewentualnych zapisów.

Procedury bezpieczeństwa w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku

w związku z wznowieniem działalności w okresie epidemii COVID-19 obowiązujące od 18 maja 2020 r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.pdf

Drodzy Rodzice.
Informujemy, że na adresy e-mail Rodziców, którzy deklarowali powrót dzieci do przedszkola zostały wysłane informacje oraz wzór OŚWIADCZENIA. Szczegółowe informacje, wytyczne, instrukcje i procedury będą w widocznym miejscu zamieszczone w budynku przedszkola. Rodzice, którzy przyprowadzą dziecko proszeni są o zapoznanie się z nimi.
Kilka informacji o funkcjonowaniu przedszkola od 18 maja 2020 r.
W salach przedszkolnych nie ma wykładzin na podłogach, z sal zostały wyniesione zabawki i przedmioty, które nie dają się dezynfekować na bieżąco. Nie będzie leżakowania, dzieci nie będą myły zębów, zamiast ręczników frotte są ręczniki papierowe. Nie wolno przynosić do przedszkola zabawek i innych zbędnych rzeczy. Dzieci i ich opiekunowie, nauczyciele przebywają w wyznaczonych salach, nie mogą zmieniać pomieszczeń, przechodzić z sali do sali. Pracownicy do minimum ograniczają kontakty między sobą. Przedszkole wznawia działalność opiekuńczą a nie dydaktyczną.
Przedszkole działa od godz. 6.30 do 16.30. Dziecko może przebywać w przedszkolu w godzinach pracy jego grupy (wykaz w załączniku). Należy przyprowadzić dziecko do godz. 8.00 i odebrać po godz. 14.00. W godzinach 8.00 – 14.00 drzwi przedszkola będą zamknięte. Należy zalogować i wylogować dziecko za pomocą karty do logowania. Dziecko przyprowadza i po dziecko przychodzi tylko jedna osoba (bez osób towarzyszących). Proszę pamiętać o maseczkach i rękawiczkach – dorośli przestrzegają reżimu sanitarnego. Dzieci powyżej 4 r. ż. noszą maseczki w drodze do przedszkola i powrotnej z przedszkola.

Drodzy Rodzice. Przedszkole przygotowuje się do wznowienia działalności od 18 maja 2020 r. Realizując zalecenia GIS musimy przystosować pomieszczenia do bieżącej dezynfekcji różnych powierzchni. Prosimy o przybycie do przedszkola w wyznaczonych terminach w załączonym HARMONOGRAMIE celem zabrania pozostawionych rzeczy dziecka w szatni przedszkolnej oraz rzeczy z sali przedszkolnej.
Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki i rękawiczki).

Przedszkole od 06 maja 2020 r. wznawia działalność opiekuńczą.

 

Deklarację z załącznika należy wydrukować, wypełnić i podpisać, zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres poczty 

e-mail: mp03.plock@interia.pl do poniedziałku 04 maja 2020 r. do godz. 10.00.

Brak od rodziców informacji będzie równoznaczne z tym, że dziecko w bieżącym roku szkolnym nie wraca do przedszkola.

Prosimy o śledzenie informacji na bieżąco na facebooku i internetowej stronie przedszkola.

DEKLARACJA.pdf

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zajęcia zdalne (09.04.2020 r.) - „Wielkanocny poranek” - sł. Agnieszka Galica muz. Tadeusz Pabisiak

Teatr Vaśka z Torunia przedstawienie pt. "Konik Garbusek"

Spotkanie z Panem Poetą

Gościliśmy Teatr Vaśka z przedstawieniem w typie morskich opowieści zatytułowany "Trzy życzenia Złotej Rybki". Przewrotnie tym razem to my spełnialiśmy życzenia Rybki.

prev next

100 lat NIEPODLEGŁEJ

Prezydent Miasta Płocka wręczył pamiątkowe medale za aktywny udział w organizacji w 2018 roku obchodów Jubileuszu 100 lat Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz upamiętniający powstanie Pomnika Zwycięskim Obrońcom Płocka 1920. Oto medal dla naszego przedszkola.


prev next

Już po raz kolejny nasze przedszkole odwiedził Orion ze swoją opiekunką Dominiką z WOPR w Płocku. Tym razem tematem były "Bezpieczne ferie zimowe".

prev next

Fotorelacja z XIX Międzyprzedszkolnego Koncertu Kolęd - 18.01.2019 r.

prev next

Jak się bawić, to się bawić... razem ze św. Mikołajem

W naszym przedszkolu zorganizowaliśmy zabawę choinkową dla dzieci - na prośbę NSZZ Solidarność Oświata i Wychowanie Płock. Św. Mikołaj wręczał wspaniałe prezenty, a wesołej zabawy nie brakowało.


prev next

Mikołajki w naszym przedszkolu..

prev next

Pomagamy...
Przekazaliśmy Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami o/Płock rzeczy ze zbiórki dla zwierząt ze schroniska - karmę, koce, legowiska, zabawki, itp.

prev next

Nasze przedszkole włączyło się w akcję MEN "Razem na Święta" i podjęło działania związane z przedświątecznym wolontariatem. #RazemNaŚwięta
Zachęcamy do aktywnego udziału w pomaganiu innym. Z góry dziękujemy za wspieranie naszych projektów.


Brak automatycznego tekstu alternatywnego

Zabawy Andrzejkowe w grupie NUTKI - przygotowane przez studentów II roku PWSZ w Płocku.

prev next

29 listopada 2018 r. obejrzeliśmy bajkę o św. Mikołaju w wykonaniu aktorów Teatru Vaśka z Torunia. Wszystkim udzielił się już świąteczny nastrój. Pora wywiesić skarpety na prezenty i cierpliwie czekać na tego Gościa.

prev next

Może ktoś z naszych wychowanków w przyszłości zostanie lotnikiem, pilotem samolotu?

prev next

"Dzień Pluszowego Misia" 2018

Dziś w naszym przedszkolu gościliśmy pluszowe misie, te duże i małe, te kremowe i brązowe, a każdy z nich ma swojego najlepszego przyjaciela. Rozdawaliśmy dyplomy i medale, robiliśmy pamiątkowe zdjęcia w foto-budce.


prev next

16.11.2018 r. - URATUJ MISIA

Spotkanie z udziałem dzieci z gr. II „Biedronki” prowadził ratownik medyczny - instruktor pierwszej pomocy Międzynarodowej Organizacji Emergency First Risponse wraz z animatorem. Pomysłodawcą i realizatorem akcji jest Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „FENIKS”.
„Ratujemy Misia” to kampania upowszechniająca wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Jej głównym celem jest zapoznanie dziecka z wizerunkiem ratownika, umiejętność współpracy dziecka z ratownikiem, udzielenie informacji – jak się nazywa, co mu dolega, co się stało, zapoznanie dziecka ze sprzętem i materiałami opatrunkowymi, nauka numeru ratunkowego i sposobu wezwania pogotowia, umiejętność udzielenia właściwych informacji dyspozytorowi.


prev next

Ogłosiliśmy konkurs plastyczny dla dzieci z polskich i zagranicznych przedszkoli n/t "Rower z przyszłości".
Podajemy wyniki rozstrzygnięcia konkursu. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom.

prev next

100-lecie niepodległości naszej Ojczyzny uczciliśmy uroczystym koncertem "Z biegiem Wisły". Dzieci tańczyły, śpiewały, recytowały wiersze. Za wsparcie nas w organizacji koncertu dziękujemy Radzie Mieszkańców Osiedla Skarpa.

prev next

Fotorelacja z koncertu "Z biegiem Wisły" 

prev next

07.11.2018 r. - spotkanie z członkiem Stowarzyszenia Jeździeckiego im. 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej. Dziękujemy za wiele ciekawych informacji.

prev next

Nasi mali patrioci poznają swoją Małą Ojczyznę - Mazowsze.

prev next

Spotkanie z Policjantem

prev next

Teatrzyk Vaśka z Torunia

prev next

Koncert muzyczny

prev next
Teatrzyk Vaśka z Torunia
prev next

Spotkanie z pracownikiem WOPR

prev next

Dzień Dziecka- Dmuchańce Skakańce

prev next

Zabawy sportowe z maskotką Wisły Płock

prev next

Spotkanie z pracownikiem ZOO

prev next

Teatrzyk Vaśka z Torunia

prev next

Zajęcia otwarte w Szkole Podstawowej nr 18

prev next

Pierwszy dzień wiosny

prev next

Koncert Muzyczny

prev next

Zajęcia otwarte Szkoła Podstawowa nr 17

prev next

Teatrzyk Vaśka z Torunia

prev next

Bal Karnawałowy 2018

prev next

6.12 jak co roku nasze przedszkole odwiedza Św. Mikołaj

prev next

W dniu 24. 11. 2017 r. przedszkolaki z grupy IV i VI uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem Misiem. Dzieci świetnie bawiły się wspólnie z misiami, były różne zabawy i zadania, a na koniec każde dziecko mogło sobie zrobić zdjęcie w Fotobudce

prev next

Nasza Kadra przechodzi liczne szkolenia- tym razem Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

prev next

Przedszkolaki z grupy IV, VII i III mają już za sobą pierwszą najważniejszą uroczystość „Pasowanie na Przedszkolaka”, które odbyło się 10 listopada. Był to bardzo szczególny dzień dla dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola.

Podczas uroczystości zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu: recytowały wiersze, tańczyły, śpiewały piosenki i odpowiadały na pytania. Przedszkolaki wykazały się wielką odwagą, a swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze się tutaj czują.

Dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie, a pani dyrektor ogromnym ołówkiem dokonała aktu pasowania. Każdy przedszkolak otrzymał na pamiątkę wydarzenia dyplom i medal wzorowego przedszkolaka.

Po zakończeniu części oficjalnej, dzieci pozowały do pamiątkowego zdjęcia.

prev next

Spotkanie z policjantem

prev next

Spotkanie z pracownikiem ZOO

prev next

Nasze przedszkole uczestniczy w programie Tropicieli śmieci. Dzieci poznają zasadę segregacji śmieci a także zasady dbania o przyrodę.

prev next

Dzień Dziecka nasze Przedszkole obchodziło jak co roku z wielką pompą, nie tylko podczas zorganizowanych zabaw, ale zaprosiliśmy do naszych tymczasowych siedzib zawodniczki piłki ręcznej z MMKS Jutrzenka, które pokazały nam wiele fajnych konkurencji sportowych, dzięki czemu mogliśmy poczuć jak smakuje prawdziwa rywalizacja.

prev next

Spotkanie z pracownikami WOPR

prev next

Miło nam poinformować, że nasze przedszkole otrzymało Certyfikat za udział w projekcie „Płock czyta małemu misiowi”, który miał na celu rozwijanie czytelnictwa, dzięki temu zachęcił je do czytania i kształtowania ich postaw otwartości na świat.

prev next

wycieczka do Parku rozrywki w Białobrzegach

prev next
prev next

Spotkania z Płocką Orkiestrą Symfoniczną

prev next

Zabawy na świeżym powietrzu

prev next

Wycieczka do biblioteki "Chotomek"

prev next

Samodzielne przygotowanie śniadania

Pierwszy dzień Wiosny

prev next

Kampania " Trawniki dla dzieci- kupy do śmieci"

prev next

Olimpiada Twórczości

prev next

Zajęcia ceramiczne

prev next

Spotkanie z Panią Krawcową

prev next

Zajęcia otwarte w Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku

prev next

Odwiedzili nas ratownicy WOPR z psem-ratownikiem

prev next

Międzynarodowy Dzień Przytulania

prev next

Spotkania z Orkiestrą

prev next

Nasze przedszkolaki odnoszą sukcesy: Maciej Rutkowski

prev next

Spotkanie z Leśniczym

prev next

Mikołajki

prev next

Spotkanie z Panią Bibliotekarką

prev next

Nasze przedszkolaki są zawsze bezpieczne na drodze- spotkanie z Policjantem

prev next
 

Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Wadowicach

Filip Maciejewski z grupy „Biedronek” zajął I miejsce, a Karolina Przybyszewska z grupy „Słoneczek” zajęła II miejsce.

Sukcesy zostały nagrodzone dyplomami i upominkami

Gratulujemy!!!

prev next

Ogólnopolski  Konkurs plastyczny dla dzieci niepełnosprawnych „Jesienne drzewo” 

Organizator: Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie- IX 2015 r

1 miejsce zajęła Karolina Przybyszewska z grupy I „Słoneczka” pod kierunkiem Żanety Krajewskiej, Barbary Gieres oraz Renaty Wagner Sadowskiej

Wyróżnienia:Helena Łukowska, Filip Maciejewski gr II „Biedronki”

pod kierunkiem Jolanty Czaplińskiej, Agnieszki Adamczyk Opolskiej, Dari Suchoróków

Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody

 

Jak co miesiąc w naszym przedszkolu odbywają się teatrzyki z prawdziwymi aktorami z Torunia

prev next

Dzieci z naszego przedszkola uczyły się jak bezpiecznie należy zachowywać się na kolei.

prev next

Drodzy Rodzice,

Prosimy o pomoc w postaci przekazania 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisać:

KRS: 0000037904,

A w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 18517 MIELCZAREK MARCEL- darowizna na leczenie i rehabilitację

Lub o darowiznę na pomoc i ochronę zdrowia

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Bank BPH S.A

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Z dopiskiem: 18517 MIELCZAREK MARCEL- darowizna na leczenie i rehabilitację

Fotorelacja z Koncertu Kolęd c.d.

prev next

Foto relacja z koncertu kolęd

prev next

Jak co roku do naszego przedszkola zawitał Św. Mikołaj

prev next

Nasze przedszkole otrzymało certyfikat kreatywnego przedszkolaka.

Staramy się rozwijać wśród dzieci ich kreatywność. Potwierdzeniem naszych działań jest otrzymanie tytułu „Poławiacza Pereł"

Drodzy Rodzice,

Prosimy o pomoc w postaci przekazania 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisać:

KRS: 0000037904,

A w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 18517 MIELCZAREK MARCEL- darowizna na leczenie i rehabilitację

Lub o darowiznę na pomoc i ochronę zdrowia

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Bank BPH S.A

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Z dopiskiem: 18517 MIELCZAREK MARCEL- darowizna na leczenie i rehabilitację

 

Zwracamy się z prośbą o 1 % dla naszej wychowanki
Karolina Przybyszewska

„Fundacja zdąrzyć z pomocą”

NR 15953

NR KRS0000037904

 

12.11. 2014 r. - założenie „Family Academy”

Zapraszamy na darmową naukę języka angielskiego

Założyciel: Sadowski Piotr